Dit memorandum voor de federale verkiezingen van juni 2024 richt zich op de rol en uitdagingen van instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s) in België, verenigingen en stichtingen die actief zijn op het gebied van filantropie, internationale solidariteit, welzijn, gezondheid, mensenrechten, leefmilieu, dierenwelzijn, sociaal-culturele activiteiten en vorming…

IZW’s dragen significant bij aan de Belgische economie, met een toegevoegde waarde van 5% van het BBP in 2017. Ze vervullen een essentiële rol in het aanbieden van collectieve goederen en diensten die

niet alleen door de overheid of de markt kunnen worden beheerd, zoals onderwijs, gezondheid en sociale actie. De sector zoekt naar evenwicht tussen missiegedrevenheid en ondernemerschap, en bevordert gemeenschapsvorming en sociale cohesie.

In dit memorandum vraagt de impactCoalitie aandacht voor nieuwe of gewijzigde federale wet- en regelgeving die een antwoord kunnen bieden op een aantal knelpunten waarmee de sector geconfronteerd wordt en/of een besparing van tijd en middelen kunnen betekenen, ook zonder bijkomende overheidsuitgaven.

Verkiezingsmemorandum voor minder administratie en meer impact

A. Administratieve vereenvoudiging

  1. Pleidooi voor een “direct flow” van gegevens van het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen naar het UBO-register om de controle van ‘ultieme begunstigden’ door de banken te vergemakkelijken.
  2. Implementatie van de Resolutie “betreffende het stimuleren van de digitalisering voor verenigingen zonder winstoogmerk” (Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC55 2242/006), met nadruk op eenvoudige maatregelen zoals e-griffie, gratis neerlegging van jaarrekeningen, en vereenvoudiging van belastingaangiften.

B. Harmonisering van wet- en regelgeving ivm. het begrip ‘zonder winstoogmerk’

Pleidooi voor harmonisatie van het begrip ‘zonder winstoogmerk’ tussen het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en bestaande fiscale regelgeving (KB/WIB92, art. 63/18/1) om rechtszekerheid te waarborgen.

C. Belastingvermindering van giften

  1. Voorstel tot permanente verhoging van de belastingvermindering voor giften naar 60%.
  2. Pleidooi voor gelijkschakeling van het stelsel in de vennootschapsbelasting met dat in de personenbelasting.
  3. Oproep tot het (opnieuw) samenroepen van de “Contactgroep Giften III”, een overleg om de erkenningsprocedure te verduidelijken, aan te passen en te moderniseren.
    Specifieke aandachtspunten : erkenning met dubbele beslissing, definitie van kosten voor algemeen beheer, regulering van online giften via betaalplatformen, en modernisering van het KB van 1823 met betrekking tot geldinzamelingen huis-aan-huis.

Het memorandum benadrukt de behoefte aan administratieve vereenvoudiging, harmonisatie van wetgeving en verbeteringen in het fiscale beleid om de cruciale rol van IZW’s in de samenleving te ondersteunen. De voorgestelde maatregelen beogen een effectievere werking van de sector en een stimulans voor vrijgevigheid van de bevolking.

Ga ook eens kijken op https://regulitis.be  

Deze site geeft een actueel overzicht van onaangepaste regelgeving waar verenigingen – voornamelijk vzw’s – mee te maken krijgen, in welke sector ze ook actief zijn. Het is opmerkelijk dat veel van deze dossiers al jarenlang vast zitten terwijl er oplossingen zijn. Op deze site schetst de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie en De Federatie, in samenwerking met de Verenigde Verenigingen, per dossier het probleem, mogelijke oplossingen, de politieke en administratieve belemmeringen en verantwoordelijken